Ledenvergadering november 2012

Leden vergadering PBO

Plaats:   Dorpshuis “de Slinger”
Datum:   12-11-2012
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   24 leden, 1 raadslid, 1 steunlid, en het voltallige bestuur


Opening en vaststellen van de agenda

De voorzitter heet iedereen van harte welkom, een speciaal welkom voor de lokale politici. Jacob maakt van de gelegenheid gebruik om het bestuur voor te stellen aan de aanwezigen.


Mededelingen

Er zijn afmeldingen binnen gekomen van CPB, BPL,CDA en wethouder Boxum.


Notulen van 29-11-2011

De notulen worden voorgelezen door Marcel Veenstra. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en opmerkingen op.


Overzicht bestuursactiviteiten 2012

 • Openingstijden brug zijn aangepast
 • Kerkklok
 • Overleggen die hebben plaatsgevonden tussen, PBO, Gemeente en wijkverenigingen
 • AED, onderhoud, borgen, en trainingen.
 • Onderhoud kolk
 • IJsbaan / gele stip / park Weerribbenland
 • Lantaarnpaal Venebosweg
 • Werkgroep Dorpshuis
 • Matrix dorpsplan
 • Bestuursverkiezingen
 • Overleg met contactwethouder / contact ambtenaar
 • Fotodoeken
 • Steunen initiatief breedband buiten kernen
 • Onderhoud Burg. Van der Veen weg
 • Bruglichten, er wordt nog niet altijd gestopt, hier zou handhaving plaatsvinden
 • Snelheid hoofdstraat, John Rotink reageert, dat dit een Gemeente taak is, hierop geeft PBO aan dat het een vraag van een aanwonende betreft en dat de reden is geweest om er op is te gaan. Er zijn verkeersmaatjes aangeschaft
 • Herstellen van de beschoeiing aan de Hoofdstraat is klaar
 • Overleg gebiedsgerichte aanpak dorpsplan
 • Masterplan “openbaar licht“

Financieel verslag

Kascommissie heeft gecontroleerd en de kas is in orde bevonden. Kascommissie voor 2013 zijn Lucette Oosterkamp en Henk Mulder. Aaldert Limburg wordt bedankt voor zijn inzet.

In de notulen staat € 500,00 voor de AED, er is alleen € 485,00 ingeboekt. Het verschil zit in het ontvangen koppengeld x aantal inwoners. Koppengeld is verlaagd en gaat van € 1,98 naar € 1,78. Totaal € 1047,00.


Koppengeld

Er zijn 3 aanvragen, de Geitenfok, de meisjesclub en de AED. Er volgt een discussie over hoe we dit het beste kunnen doen, na stemming is de verdeling als volgt;

 • Geitenfok → € 700,00
 • PBO t.b.v. de AED → € 300,00
 • Meisjesclub → € 50,00


Bestuursverkiezingen

Omdat het huidige PBO tegelijk in het bestuur is gekomen wordt er uitleg gegeven over hoe de verdeling van de herverkiezingen tot stand zijn gekomen.
2012
→ Marcel Veenstra aftredend , niet herkiesbaar.
→ Henk de Boer aftredend en herkiesbaar
Als kandidaat heeft Herma Knobbe zich beschikbaar gesteld. De verkiezing vindt schriftelijk plaats.
De uitslag is als volgt ;
Henk de Boer, 27 stemmen voor en 2 tegen
Herma Knobbe, 28 stemmen voor en 1 onthouden.
Hiermee is Herma Knobbe in het bestuur gekozen en succes gewenst.


Marcel Veenstra wordt met een woordje van de voorzitter, aangevuld met bloemen en een cadeau, bedankt voor zijn in totaal 10 jaren inzet als bestuurslid van PBO.

In 2013 zijn Imke Weemstra en Wilten Raap aftredend, gevolgd in 2014 door Jacob Plat en Argina Rotink.


Pauze


Klokkenstoel

De klokkentoren van de NH kerk is al jaren stuk. Bij bruiloft en uitvaart is er geen mogelijkheid om de klok te luiden, dit wordt als een gemis ervaren. Eigenaar is de NH kerk, zij maken de klok niet, dit te prijzig. Daarbij is het zeer waarschijnlijk dat de kerk in de toekomst gesloten gaat worden i.v.m. het geringe aantal bezoekers. Optie is een klokkenstoel op de begraafplaats, er staat er een te koop in Wolvega. De behoefte voor dit initiatief wordt onder de aanwezigen gepeild, kosten van de klokkenstoel zijn € 5300,00.

Christien van Veen : Jammer dat de NH kerk hier niet aan mee wil werken / betalen. John Rotink : Wat kost het om de klokkenstoel klaar te maken→ € 7000,00. John is van mening dat dit goedkoper moet kunnen, er volgt een discussie. Aaldert Limburg geeft aan dat de toren in zo’n slechte staat is dat deze het luiden van de klok niet meer aan kan Monique Rotink ; Als de klokkenstoel op de begraafplaats komt zou deze alleen functioneel zijn bij begrafenissen.

Na discussie komen we op de wens het verder te onderzoeken, een commissie die dit verder op zich neemt en gaat kijken naar het verkrijgen van de gelden is de volgende actie.


Presentatie werkgroep dorpshuis

De werkgroep bestaat uit Greetje Veenstra, Willen van Rooyen, Henk Mulder, Imke Weemstra, Sander Kooij, Dennis Veenstra en Koendert Kuit.

Willem van Rooyen neemt ons mee in de tot nu toe gedane actie van de werkgroep. Verder blikt hij vooruit naar de processen die komen gaan.


Rondvraag

Aaldert Beugelink→ De straat bij de brug is opnieuw opgestart, en daarbij is er een gevaarlijke situatie ontstaan. Vraag is of er hekken geplaatst kunnen worden voor de veiligheid.

Algemene vraag aan de leden of zij de website wel eens bezoeken. Hierop geeft een groot aantal aanwezigen aan dit regelmatig te doen.


Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn / haar komst en sluit de vergadering.<< terug


Afbeelding