Ledenvergadering november 2011

Notulen ledenvergadering PBO

Plaats:   Café “Stuitje”
Datum:   29-11-2011
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   20 leden, 2 gemeenteraadsleden, 5 personen (waarvan Jacob later komt) en het voltallige bestuur.
     

Agenda

 • Opening
 • Notulen van 20-04-2011
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Verslag afgelopen half jaar
 • Presentatie Burgernet
 • Pauze
 • Presentatie dorpshuis enquête
 • Koppengeld
 • Rondvraag
 • Sluiting

Opening.

Imke opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom, een speciaal welkom voor de raadsleden, Ria Twerda en Eren Balanan. Verder deelt Imke me dat de voorzitter later zal komen en dat hij de vergadering tot die tijd zal voorzitten. Er volgt een wijziging in de agenda, we zullen na de notulen eerst de presentatie van het burgernet zien.

Notulen van 20-04-2011

De notulen worden voorgelezen door Marcel Veenstra, er zijn geen op of aanmerkingen.

Burgernet

Er is een presentatie van het Burgernet, dit wordt verzorgd door Ria Twerda , gemeente Steenwijkerland, en Eren Balanan, hij is samen met Jouke Woudstra Wijkagent, van Ossenzijl. Het burgernet is een gezamenlijk project van de gemeente en politie. Er is eind juni begin juli in de gemeente een folder verspreid, mensen kunnen zich va. 16 jaar aanmelden. Het gaat hier om een telefonisch netwerk dat ingezet kan worden voor opsporing bij heterdaad. Er is gebleken dat de “ pakkans “ verhoogd met 10 %, wat de woon en leef omgeving weer veiliger maakt.

Met krijgt een film te zien van hoe het werkt, dit geeft een duidelijk beeld. Men kan zich opgeven om deel te nemen aan het burgernet, lijsten zijn hiervoor aanwezig.

Er zijn vijf vragen vanuit de zaal

 1. Opmerking dat wanneer men met 112 contact zoekt met zijn / haar mobiel wordt men doorgezet naar Driebergen, bij gebruik van de vaste telefoon gaat deze eerst naar Friesland, en dan naar Zwolle.
  Men neemt dit mee voor navraag.
 2. Heeft het iets te maken met het amberalert?
  Ja, maar het amberalert wordt ingezet alleen bij ernstige gevallen die uitsluitend kinderen betreft. Het burgernet kan ingezet worden bij alle dagelijks acties.
 3. Moet je nu Burgernet of 112 bellen?
  Voor jezelf 112, voor alle ander zaken burgernet. Het is bruikbaar wanneer er sprake is van een duidelijk signalement en of heterdaad. Bijv. Bij doorrijden na aanrijding en men kan een (deel van ) het kenteken doorgeven.
 4. Wie bepaald of er actie wordt ondernomen?
  Dit wordt door de meldkamer bepaald.
 5. Krijg je bij de melding ook een nummer door?
  Ja, en het bericht is terug te lezen op de sms.


Sinds de invoering in juli zijn er in Steenwijkerland 2 acties geweest.

Voor meer info www.burgernet.nl (of op deze site)

Mededelingen en ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken.


Pauze


Presentatie dorpshuis enquête

Henk Mulder van de werkgroep “ Toekomst dorpshuis ”vertelt eerst iets over het voortraject van de werkgroep. De werkgroep bestaat uit 5 personen, er is een enquête verzonden in het dorp, opgehaald en verwerkt. Doel van de enquête was inventariseren waar behoefte aan is, en draagvlak creëren.

Vraag : Wat is de houding van de gemeente in deze? De gemeente staat open, wanneer we met een goed plan komen, gedragen door het dorp, dan is er een mogelijkheid voor financiële ondersteuning.

Er wordt gedacht aan een combinatie met school, er komen vragen of de ruimte dan realistisch is, en of het geen “trekken aan een dood paard “is. Is het helder hebben van de financiële ruimte dan niet de 1e stap? Mulder verteld dat daarover al contact is geweest met de gemeente, er is geen toezegging gedaan, maar men praat wel over een begaanbare weg.

Jacob geeft aan dat de gemeente budget heeft vrijgemaakt voor MFC ’s mits er een passend plan is.

Er volgt een discussie over de haalbaarheid.

Vraag : Er is nu een dorpshuis enquête gedaan, wat gebeurt er momenteel nog met de visie?

Destijds kwam veel zelfwerkzaamheid aan de orde. Men heeft ervaren dat daar ook enthousiasme mee is weggegaan.

Marcel vraagt of er een concrete financiële vraag is gesteld aan de gemeente.

Nee, het gaat namelijk samen op, het plan en de financiën. Het is zeer wenselijk dat de school meedoet, dit maakt de slagingskans groter.

Voorlopige aanname is om met een schetsplan te komen voor de zomer en dit met de verantwoordelijke wethouder te bespreken zodat een fiat gegeven kan worden om verder te handelen.

Alle voorbereidingen worden door de gemeente gefinancierd.

Dhr. ten Klooster : Heeft de ontwikkelingen van de MFC’s in Willemsoord en Steenwijkerwold van dichtbij meegemaakt, en heeft enkele tips;

 • Stevig doorzetten, in 2012 een plan aanbieden, dan kan het in de herfst door de raad, en dit is een pré.
 • Realistische doelen nastreven.
 • De school zeker meenemen.
Financiële mogelijkheden moeten niet alleen gezocht worden bij de gemeente.

Alle informatie rondom deze ontwikkeling moet goed onder de aandacht worden gebracht bij de bewoners. De website van PBO zal hiervoor ingezet kunnen worden, vanuit het dorpshuis bestuur wordt er ook gewerkt aan een website, deze wordt begin 2012 actief.

Koppengeld

Er zijn 2 aanvragen gedaan.

 1. Geitenfok, voor kinderactiviteiten.
 2. AED, scholing en onderhoud.
Wilten legt uit dat het koppengeld 10% minder zal zijn als voorgaande jaren. Dit houdt in dat er ca. € 1400,00 te vergeven is.
Er wordt een voorstel gedaan om 2 x € 500,00 te verzeggen. Vanuit de vergadering wordt een verdeling van het totaal voorgesteld.
Conclusie ; € 500,00 voor de AED, en € 900,00 voor de kinderactiviteiten van de geitenfok.

Verslag van het afgelopen half jaar.

AED ; Hierin zijn ze bezig met de voorbereiding van de herhaling. Dit zal medio januari starten, deelnemers krijgen hier nog bericht over.

De SMS alert is geactiveerd, bij mensen waar dit nog niet is gebeurd wordt er contact gezocht met het bedrijf. Argina regelt dit.

Argina geeft aan dat er nog steeds nieuwe deelnemers welkom zijn. Belangstellenden kunnen zich melden bij Argina 477484, arginarotink@hotmail.com.

Bezoek van contactwethouder Jan van Eck bij de bestuursvergadering van PBO op 31-10-2011.

IJsbaan

De situatie bij de ijsbaan is zo dat er komend seizoen niet op de nieuwe ijsbaan gereden kan worden, PB vraagt aan hoe dit kan en wat ze kunnen / mogen verwachten. Jan geeft aan dat SBB niet mee beweegt in de verdere totstandkoming van de ijsbaan, een suggestieve reden is geld. Bijkomstig is de bijdrage die gereserveerd is voor de rietopslag aan de Lage weg. Hierover wordt op 01-11-2011 een besluit genomen.

SBB is eigenaar van de grond en wil niet naar een grond overdracht toe werken. Er is geen officiële grond overdracht, ondanks een voorop gesteld plan. SBB reageert niet op communicatie vanuit de gemeente.

PB kan niet begrijpen dat er geen vordering is. PB geeft aan zich een speelbal te voelen van het geheel. Daniël Harsma, teamleider REO, gaat een memo schrijven met het voorstel om de 2 projecten (ijsbaan, rietopslag Lageweg ) samen te voegen, om zo een akkoord te bereiken.
René Binnenmars zal 21 november aanwezig zijn op de ijsclub vergadering oom uitleg te geven, Argina zal hierbij aanwezig zijn.

AED beleid

Argina geeft uitleg van het proces rondom de AED trainingen en aanschaf. De gesprekken met de gemeente en er wordt gerefereerd aan het B&W overleg van oktober 2009, dat er een nieuw beleid zou komen in de gemeente Steenwijkerland rondom AED.

Voor vergoedingen moeten we ons wenden tot Maatschappelijke ontwikkelingen, Henk Demkes is daar aanspreekpunt voor. Het leefbaarheids fonds kan ook aangeschreven worden.

Jan geeft aan dat de gemeente voor alsnog geen AED beleid heeft.

Dorpshuis

De ontwikkeling rond het dorpshuis wordt besproken. Vraag van Jan of een en ander op eigen kracht wordt ondernomen, ja, dat is zo. Jan geeft aan dat het verstandig is hulp te vragen vanuit de gemeente. Als het hele traject te lang duurt, kan je subsidies mislopen.

Verkeersplan / Hoofdstraat

Er volgt binnen kort een gebiedsgerichte aanpak van de wegen.
PB geeft aan dat de Lageweg ook niet best meer is.

Kolk

Marcel geeft aan hoe de stand van zaken is rond de kolk. De aangegeven werkzaamheden zijn nog niet voltooid. Marcel heeft hier meerder malen over gemaild en gebeld en geeft aan dat het zaak is dat dit opgepakt wordt.

Enquete

Jan geeft aan dat hij later terug komt om met PB de enquête communicatie protocol door te nemen. Daarnaast geeft Jan ons nog aan dat er een procedure loopt “bestemmingsplan Weerribbenland Ossenzijl”.

Wilten vraagt nog hoe het met de werkgelegenheid komt in Ossenzijl. De meeste projecten worden terug gehaald. Aldus Jan heeft het stopzetten van de projecten te maken met landelijke en Europese richtlijnen.

Rondvraag

Klaas van Bemmel reageert op de Gele stip, de ontwikkeling ervan ligt stil, wegens gebrek aan belangstelling.

Bettie Goedhart, Waarom vindt deze vergadering niet plaats in het dorpshuis?

 1. Het geven van de presentaties van Burgernet en enquête dorpshuis, waren daar minder goed te realiseren.
 2. De opkomst loopt terug, door verandering van locatie hoopte PBO op een beter opkomst.
Hans de Groot, misschien is er vooraf te veel informatie naar de bewoners gegaan, de enquête was in zijn geheel bij de agenda gevoegd wat mensen op de hoogte heeft gebracht, maar wat ook maakt dat mensen de keus maken niet meer te hoeven komen, het is dan niet “spannend “ meer.Sluiting

Imke sluit om 22.15uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.<< terug


Afbeelding