Ledenvergadering maart 2016

Leden vergadering PBO

Locatie:   Dorpshuis “de Slinger”
Datum:   14-03-2015
Aanvang:   20:00 uur
     
Gast:   Wijkagente Hilda van der Walle


Opening

Voorzitter Jacob Plat heet iedere aanwezige van harte welkom in het pas gerenoveerde dorsphuis ‘ De Slinger’ en opent hierbij de vergadering. Er zijn enkele verschuivingen gekomen in de agenda. Hierdoor wordt er gestart met het voorstellen van de gast van deze vergadering:

Nieuwe wijkagente Hilda van der Walle:

Hilda is wijkagente van o.a. Paasloo, Oldemarkt, Scheerwolde en Ossenzijl.
Meldingen kunnen gedaan worden via:
112 (bij spoed en strafbaar feit)
0900-8844 (geen spoedgeval)
www.politie.nl – via menuknop ‘ Mijn Buurt’ - typ in: Ossenzijl.
Via deze pagina kan er via twitter en email contact worden opgenomen met Hilde.
Via de Politie-app kan er ook een melding worden gedaan en een foto worden toegevoegd.


Kort is ook het initiatief besproken voor een buurtapp. Waarschijnlijk is dit beter te organiseren binnen een straat of paar straten dan geheel Ossenzijl.

Jaarcijfers:

Jaarcijfers zijn akkoord bevonden door de kascommissie.

Bijzonderheden:

Koppengeld: Er is al aanspraak gemaakt op koppengeld 2016, 2017 en 2018 vanwege de bouw van de Pannakooi.
Debiteuren: Bedrag is nog hoog vanwege nog te innen contributie. Op het moment van de vergadering hebben 24 leden nog niet betaald. Ossenzijl Fit: We hebben in 2015 een subsidie van 5.500 euro ontvangen en in 2016 ontvangen nogmaals 5.500 euro.

Contributie: Het innen van de contributie doet PB vanaf dit jaar vooraf in het jaar in plaats van achteraf. Om niet ieder lid binnen 2 maanden met een dubbele contributie te belasten, wordt de volgende contributie geïnd per 1 januari 2017. Dit dus in plaats van 1 november 2016. Dit betekent voor PB dat het (maar) 2 maanden later de contributie int dan eerder werd gedaan. Zo ontstaat er dus geen cash flow probleem.

Vlag: De inkomsten van de vlag worden besteed aan de Pannakooi. De prijzen van de vlaggen: 10x20cm € 10; 20x40cm € 20; 100x150cm € 30; 150x225cm € 60.

Dorpsvisie en Ossenzijl Fit:

Ossenzijl Fit zijn activiteiten m.b.t. fitheid en gezondheid waar de gemeente Steenwijkerland subsidie voor vrij maakt. Er zijn al ideeën aangeleverd (en uitgevoerd) door o.a. de ijsclub. Zij hebben de kinderen van het dorp meegenomen naar Thialf om te schaatsen. De kosten voor vervoer en entreegelden kon hierdoor worden betaald. Het is een traject van 2 jaar waar per jaar 5500 euro beschikbaar wordt gesteld.
Ideeën kunnen nog steeds worden aangedragen bij PB. Op een aanvraagformulier is het belangrijk ook het logo van de gemeente te tonen.

AED trainingen:

Dit jaar is er samen met Marijekampen en de Witte Paarden een AED herhalingstraining georganiseerd. Ook zijn er een paar nieuwe vrijwilligers begonnen met de training.
Tegenwoordig is deze training niet meer kosteloos maar wordt er een kleine bijdrage gevraagd.
Kosten betreft de 3 AED kasten zijn uitgekomen op 700 euro. Dit m.b.t. vervangen accu’s en electroden.
Om alles te bekostigen is er sprake van een mogelijke collecte die in het dorp wordt georganiseerd.

Pannakooi:

Alles moet gereed zijn op 16 april, deze datum is tevens de officiële openingsdatum van het dorpshuis.

Duurzame Energie:

Op dit moment is er een traject gaande voor een Weerribben Energie Collectief.
Dit begint met een 0-meting en zal als eindresultaat het zo benoemde: G.A.S. krijgen. Dit staat voor Goedkoop, Autonoom en Schoon.
De ontwikkelingen hiervan zullen nog breeduit met het dorp worden gecommuniceerd.

Status Rietopslag:

De gesprekken over de rietopslag zijn weer opgepakt door Plaatselijk Belang Ossenzijl, de oorspronkelijke werkgroep van de Oude Weg en de gemeente. Er zit weer beweging in want het eerste officiële overleg staat weer op de agenda.

Nationaal park Weerribben Wieden – nieuwe stijl:

Er zijn diverse werkgroepen actief om de gang van zaken betreffende het Nationaal Park te bespreken. Daarnaast zal er een enquete onder de bewoners worden gehouden om de beleving met het park te pijlen. In juni zouden de eerste voorstellen moeten worden gedaan.

Fietspad Kalenbergergracht – Heuvengracht:

Op initiatief van het dorp Kalenberg heeft er een discussie plaatsgevonden over het fietspad vanaf de rietopslag Oude Weg naar Kalenberg. De conclusie hiervan is dat het fietspad onverplicht wordt en er niet meer mag worden gebromt. Met uitzondering van eigen bewoners van de dorpen en ook de postbode. Dit om overlast van toeristen en/of toeren die voor toeristen worden georganiseerd te voorkomen.

Over de staat van het fietspad zouden wij als bewoners zo veel mogelijk MOR-meldingen moeten doen bij de gemeente. Dit kan via de gemeentewebsite.

Rondvraag:

Bedrijfstak riettelers: Er speelt een kwestie betreffende de subsidie voor de riettelers en de BTW die hiervan zal moeten worden afgedragen. Dit is een plotseling besluit geweest door het Ministerie van Financiën. Hierdoor zouden er veel telers in financiële problemen komen en waarschijnlijk niet meer het vak kunnen uitoefenen.
De vraag is of de Plaatselijke Belangen in het ‘rietgebied’ de koppen bij elkaar kunnen steken om tot mogelijke oplossingen te komen.
Wellicht is de media opzoeken om ‘ zo veel mogelijk lawaai te maken’ ook een optie om als actie te ondernemen.
Er wordt door PB aangegeven contact te zoeken met de andere Plaatselijke Belangen om te pijlen of deze kwestie ook bij hun op deze schaal speelt en of zij al actie hebben ondernomen.

Gele stip: Wat gebeurt hiermee? Hier is een nieuwe projectontwikkelaar op gezet, wordt vervolgd.

Huurwoningen in Ossenzijl:
Onder de bewoners bestaat de wens om huurwoningen te realiseren. Dit omdat het steeds lastiger wordt een huis te kopen.
PB geeft aan met de woningcorporaties in gesprek te gaan.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn / haar komst.<< terug


Afbeelding