Ledenvergadering maart 2015

Leden vergadering PBO

Plaats:   Dorpshuis “de Slinger”
Datum:   17-03-2015
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   30 leden, 5 bestuursleden en 5 afgevaardigden van de gemeente


Opening

De voorzitter heet iedereen welkom en is blij met de goede opkomst . Ook een speciaal welkom voor de afgevaardigden van de Gemeente Steenwijkerland. Doel van de avond ook om een vervolg te geven aan de verdere uitwerking van de dorpsvisie.

Financieel jaarverslag en verslag kascommissie.

Positief saldo van € 3.600. Als iemand een nadere toelichting wenst op bepaalde punten vernemen wij dit graag.
Kascommissie heeft zich wegens andere verplichtingen afgemeld. Angel Meinen en Henk Mulder hebben wel schriftelijke goedkeuring gegeven.
Angel Meinen mag nog een jaar. Henk Mulder is laatste keer en zoeken we een nieuwe vrijwilliger voor. Cor Rademakers stelt zich beschikbaar.
Koppengeld van 2014 zal worden besteed aan het pannaveld.
Vraag: Wat is Anblick? Dit is onze website beheerder.


Bestuursverkiezingen

Onze Penningmeester Imke Weemstra heeft recentelijk zijn functie neergelegd.
Daardoor is er een extra zetel vrijgekomen en we hadden nog een vacante zetel. We hebben 2 nieuwe aanmeldingen binnengekregen.
In statuten staat dat er schriftelijk gestemd moet worden. Stemmen mag alleen als je lid bent van PBO en de contributie betaald is.
Er zijn 2 aftredende en herkiesbare leden, Argina Rotink en Jacob Plat. We hebben 2 nieuwe kandidaten, Wim Liesker en Sanne Marbus. Ze stellen zich even kort voor:
Sanne: 2 jaar in Ossenzijl, Leuke uitdaging. Veel ideeën voor dorp ook op het gebied van participeren.
Wim: Oude weg, 3 jaar, denkt dat als je hier opstaat het een direct effect heeft, veel ideeën voor Ossenzijl voor nieuw elan. Heeft politieke interesses.

Stembriefjes: 35 in totaal
Argina: 34 voor 1 onthouding van
Jacob: 34 voor 1 onthouding van
Sanne: 35 voor
Wim: 34 voor 1 onthouding van
De voorzitter heet de nieuwe leden welkom


Wat hebben we afgelopen jaar gedaan.

 • Verkeersmaatjes: Gemeente heeft aangegeven dat ze niet permanent mogen staan. We hebben geen vergunning daarom probleem mogen ze alleen tijdelijk neerzetten. We hebben als PB besloten ze tijdelijk weg te halen om op een later tijdstip weer neer te zetten.
 • • Voortgang ijsbaan, rietopslag en gele stip. Aantal keren met ambtenaren hier over gesproken. De 3 hebben direct onderling verband. Echter de verkoop aan de projectontwikkelaar is in 2014 ontbonden. Er wordt nu gezocht naar een nieuwe projectontwikkelaar. Als deze gevonden is kunnen de 3 projecten weer opgepakt worden. Ook niet heel duidelijk is waar de verantwoordelijkheid ligt.
 • Pannakooi, hij gaat er komen. Realisatie straks met verbouwing dorpshuis. (In juni zal start van dorpshuis verbouwing beginnen).
 • Hartveilig wonen. AED scholing en onderhoud, dit komt jaarlijks terug.
 • Baar huisje. Er is geprobeerd om de klok in de kerk te restaureren in samenwerking met de kerk. Dit is niet gelukt . Het bleek dat we een klok in baar huisje hadden. Deze is inmiddels heel mooi gerestaureerd en functioneel.
 • Groenvoorziening. Eerste stap is een MOR melding te doen . Zelf heeft PBO ook aantal gedaan.
 • Kernen en wijkenavond: participatie. Steeds meer verantwoordelijkheid naar bewoners toe. Best goed, maar hoe pak je professionele taken op. Meer samenwerking tussen de verenigingen al kleinschalig maar ook onderzoek naar grootschalig.
 • Jeugdschouw, heeft aandacht.
 • Voorzittersoverleg: Kennismaking met nieuwe college.
 • Dorpsvisie. Na de pauze gaan we hier dieper op in.
 • Bijeenkomst bestemming oude rietopslag – mogelijkheden parkeergelegenheid zijn destijds besproken. De bewoners Oude weg hebben hun ideeën geventileerd. Het heeft echter nog ontwikkeling opgeleverd. Een en ander staan nu stil i.v.m. eerst nog het nodige onderhoud aan de beschoeiing. Het kostenplaatje en wie dit toebehoord is ter discussie. De Provincie of de Gemeente.
 • Er is een mormelding gedaan over de staat van onderhoud Oude weg.
 • Fotodoeken, zullen binnenkort weer geplaatst worden.
 • VDM bouw is in bestuursvergadering geweest. Klein project, twee onder een kap aan de Hoofdstraat naast de Groot. Er blijkt geen animo voor.
 • BBQ dorpsfeest wordt weer opgepakt.
 • MOR melding gedaan; straat van het voetpad voor bij Ricky ’s eetcafé en de motorkade, eerste is goed aangepakt 2e niet.
 • Renske de Man hebben we ingeroepen voor het dorpsvisie project.
 • Kennismaking heeft plaatsgevonden met de contactwethouder.
 • Nationaalpark de Weerribben. De ontwikkelingen en overleggen hierover worden door PBO bijgewoond.


Nieuwe inrichting Ossenzijlerweg:

Het plan is redelijk definitief. 10 dec. is inloopavond geweest. Stoplicht, we hebben al aangegeven om stoplicht te plaatsen op de Venebosweg / en voor de kruising Hoofdstraat / Venebosweg. Er wordt aangegeven dat tijdens de inloopavond beloofd is een terugkoppeling te geven, deze is tot nu toe niet geweest. Ook het stoplicht aan de andere kant van de brug (Kuitenpad) is besproken. Maar staat los van dit project. Aanpassen van de Ossenzijlerweg staat na de zomer op de planning. Waar komen de nieuwe volkstuinen. Locatie aangegeven maar nog geen reactie op gekregen. We (PBO) hebben aangegeven of achter de begraafplaats een optie is. Belangstellenden geven aan wel gebeld te zijn door de gemeente en zouden uitgenodigd worden met tekeningen, echter nog niets weer gehoord.

Vanuit de vergadering worden de volgende punten aangegeven waar het gaat om de tekening van de herinrichting Ossenzijlerweg.

 • Kan het fietspad niet om Ossenzijl heen en dan aansluiten op de Schoolstraat?
 • Een hekje aan het einde van het fietspad voordat men de Hoofdstraat op fietst.
 • Het fietspad voor de container laten “afvloeien” richting de Hoofdstraat.
 • Nieuwe locatie voor de volkstuinen.


Rondvraag

 • Tinie Kleinsmit: Er is een wens dat er lantaarnpalen op fietspad naar Kuinre zouden er komen. (Oude dorpsvisie).
 • Cornelis van der Hoop: Volgende week dinsdag is er politieke markt graag allen daarheen daar wordt besloten of de verbouwing van het dorpshuis doorgaat.
 • Bettie Goedhart: Van wie zijn de fietsrekken aan de Hilligerspoortweg? Weet niemand. Kan nu maar voor de helft gebruikt worden doordat aan hek vaststaat. Advies, maak een MOR melding.
 • Oude rietopslag: grondruil gemeente, provincie en staatsbos. Dit loopt alles behalve vlot.
 • Oproep: Proef Ossenzijl: Exacte datum in augustus volgt nog. Hulp is welkom. Graag aanmelden bij Cees van Ast.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn / haar komst.<< terug


Afbeelding