Ledenvergadering december 2013

Leden vergadering PBO

Plaats:   Dorpshuis “de Slinger”
Datum:   02-12-2013
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   16 leden, 5 bestuursleden en twee raadsleden
Afwezig mkg:   Herma Knobbe, Wethouder van Boxum, Tini Bijl van BGL


Opening en vaststellen van de agenda

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Toegevoegd punt voor de agenda, verkeersmaatjes.


Notulen van de ledenvergadering van 12-11-2012

Pag 1 : Beschoeiing Hoofdstraat moet Schoolstraat zijn.

Opmerking van Rolf Kranenburg: Waarom wordt er structureel wordt er voor 5 jaar geld tbv de AED’s vanuit kopergeld gereserveerd.


Overzicht van bestuursactiviteiten

Jacob graag je overzicht toevoegen?

Groenonderhoud:
Angel Meijnen doet melding maar betreurt het algemeen onderhoud van het groen. PB herkent dit maar geeft aan dat er alleen op specifieke vragen in gegaan wordt.

Willem van Rooyen wie het groen onderhoud doet. PB → Dit ligt bij de gemeente, maar er wordt door verschillende bedrijven op ingetekend.

AED
Argina geeft aan dat er in januari weer gestart wordt met de herhalingscursus. Het is de bedoeling dat de cursisten na de herhalingscursus zelf , middels een tablet, hun aanmelding doen bij Hartslag NU . Daar vindt de registratie plaats. De lijst is onlangs nog aangepast verstuurd door Argina.

Jeugdschouw
Wilten graag je uitleg hierover toevoegen.

Dorpshuis
Willem van Rooyen doet verslag van hoe ver het nu is met de ontwikkelingen. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden en locatie van het mogelijk nieuwe dorpshuis. Hiervoor is door de gemeente aanvraag gedaan voor een onderzoeksbudget.

Financieel verslag

Wilten geeft uitleg van de financiën. De kascommissie heeft , schriftelijk, aangegeven dat de kas in orde is.

De kascommissie voor 2014; Henk Mulder blijft nog een jaar aan, Angel Meijnen neemt voor 2 jaar zitting.

Koppengeld

Er zijn drie aanvragen:

  1. Kindergroep / Peuterpret
  2. Aanvraag kinderactiviteiten
  3. AED
Voorstel is om na 13 januari verder erop terug te komen omdat nog niet duidelijk is hoeveel kopergeld er beschikbaar wordt gesteld. Vragen vanuit de vergadering;
  • Is de regeling koppengeld vanuit de gemeente aangepast zonder overleg ? Ja is als mededeling naar PBO gecommuniceerd.
  • Is dit een onderwerp voor de eerstvolgende voorzittersvergadering? Deze vraag wordt meegenomen.
Er volgt een presentatie van Jan Mulder over “Historisch Ossenzijl”zijn verhaal wordt omlijst door verschillende historische documenten en prenten.

Bestuursverkiezingen

Wilten en Imke zijn aftredend. Wilten is niet verkiesbaar, Imke wel.
Voor het kandidatuur heeft Daniëlle Gram zich beschikbaar gesteld, de stemming verloopt als volgt:
Imke→ 21 stemmen voor.
Daniëlle→ 17 stemmen voor, 4 met onthouding.
Hiermee wordt Daniëlle Gram in het bestuur gekozen, de vergadering wenst haar veel succes.

Met een woord van dank gericht aan Wilten, met daarbij een uiteenzetting over het enthousiasme, gedrevenheid en zorgvuldigheid, neemt de voorzitter afscheid van Wilten die 5 jaar zich heeft ingezet voor het PBO. Dit afscheid wordt omlijst met een cadeau en een bos bloemen.

Wilten geeft aan vanuit zijn penningmeesterschap een en ander af te ronden voor 2013, en zich nog voor de jeugdschouw.

Samenwerking verschillende besturen in Ossenzijl

Omdat er in Ossenzijl een en ander op “stapel “staat, oa. ontwikkeling dorpshuis, waar veel tijd en mensen voor nodig zijn vraagt het bestuur PBO zich af of een gezamenlijk bestuur om dit te realiseren met daarbij alle activiteiten die tot de besturen behoren tot de toekomstmogelijkheden behoord. In de loop van 2014 is het idee om dit te gaan onderzoeken.

Rondvraag

Motorkade / Oude weg Jacqueline van Veen geeft aan 12 juni een brief te hebben gestuurd naar PBO, over de slechte conditie van de Motorkade / Oude weg , tot op heden heeft ze daar geen terugkoppeling over ontvangen.
Inmiddels wordt er druk gewerkt aan de Mororkade/ Oude weg. Rojan Neijmeier geeft aan dat het nu tijdens het afronden van de werkzaamheden er niet op lijkt dat de problemen zijn opgelost.
PBO betreurt dat zij dit onvoldoende hebben opgepakt en bieden bij deze excuses aan. Geeft aan door gemeente niet op de hoogte te zijn gebracht, heeft het daardoor voor zich uit gerold.
Wat te doen aan de huidige stand van zaken: Er zal contact gezocht worden met de betrokken bedrijven en gemeente op het juist afronden van de werkzaamheden.

Verkeersmaatjes Deze zijn op vraag van de bewoners aangekocht en geplaatst. Alleen na verloop van een paar weken werd ons door de dienst van orde en handhaving gevraagd ze te verwijderen. Dit was geen vrijwillige keuze. Intussen informatie ingewonnen bij de gemeente voor de aanvraag van vergunning voor het plaatsen, ondersteund met het gegeven dat er elders in de gemeente Steenwijkerland wel verkeersmaatjes geplaatst zijn die ook al langere tijd “hun werk “doen. Gebleken is dat er mogelijkheid tot aanvraag van vergunning is, voorstel aan de vergadering is de maatjes terug te plaatsen en dan af te wachten wat er gebeurt. De vergadering kan zich in dit voorstel vinden.

Sluiting

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn / haar komst en sluit de vergadering.<< terug


Afbeelding