Ledenvergadering november 2010

Ledenvergadering 06-04-2011

Plaats:   Dorpshuis “de Slinger”
Datum:   06-04-2011
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   32 leden, 4 raadsleden, Arjan Hanekamp, en het voltallige bestuur.
     

Opening.

Jacob heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de raadsleden mw. Weemstra, dhr. Dedden, dhr. ten Klooster, dhr. Wachteveld. Er zijn geen aanvullingen op de agenda.

Mededelingen en ingekomen stukken.

Er is een brief gekomen vanuit de Gemeente met daarin de bezuiniging aankondiging.
De bezuinigingen gaan ook de plaatselijk belangen treffen, er zal 10% gekort worden in het kernen en wijken beleid, een onderdeel hiervan is het koppengeld.
De bezuiniging zal 01-01-2012 in gaan.

Notulen van 29-11-2011.

Er zijn geen vragen en geen bijzonderheden. De notulen worden vastgesteld,met dank aan de notulist.

Financieel verslag.

De overzichten zijn uitgedeeld, Wilten ligt een en ander toe.
We hebben veel uitgaven gehad in 2010, dit is hoofdzakelijk door het jubileumjaar, AEd aanschaf en scholing, en de fotodoeken.
De uitgaven van €5480,21 zijn hieraan besteed. Wel vinden wij als PBO dat we dat het goed is besteed, de foto doeken zijn 2 april weer geplaatst, en de route beschrijvingen ervan worden veel gebruikt, men is er enthousiast over.
Het jubileumjaar is positief ontvangen door de bevolking, en het project AED is inmiddels zover dat het geactiveerd kan worden.

We hadden op voorhand wel meer input van de Gemeente verwacht, vooral in het AED project. Omdat de herhalingscursus, verzekering, eventueel vervang van batterij / elektroden zal doorgaan hopen we in de toekomst een tegemoetkoming van de gemeente daarvoor te mogen ontvangen.

Vraag van Greetje Veenstra; is het mogelijk dat je de doeken kan bestellen?
Ja dit is mogelijk, kosten € 75,00. D-sign uit Giethoorn kan dit regelen.

Vraag van Bettie Goedhard; waar zijn de uitgaven van het koppengeld inzichtelijk?
Het koppengeld is uitgekeerd aan de verenigingen die aanvraag hebben gedaan, Dorpshuis, Sinterklaas en de Geitenfok.

Kascommissie.

De kascommissie bestaat uit Daniëlle Bosscher en Aaldert Limburg, zij hebben de kas goed bevonden, het zag er keurig uit.
Er was wel 1 opmerking; Er zijn wel bankuitgaven genoemd van de reünie, maar geen inkomsten. Wilten ligt toe dat meer kosten zijn gemaakt, bijv. door het geluid, en dat een en ander tegen elkaar weg valt.

Daniëlle gaat uit de kascommissie, Henk Mulder meld zich aan.

Actualiteiten en activiteiten van 29-11-2010 tot heden.

We hebben op 30 december het Dickens feest gehad, dit was een zeer geslaagde avond. De fakkeltocht was ook een succes. Jacob is onlangs naar het voorzitters overleg geweest. Zaken die voor Ossenzijl belangrijk zijn worden benoemd.

 • De behoeften van Ossenzijl, dit staat hoofdzakelijk beschreven in ons dorpsplan. Deels is er al een en ander gerealiseerd.
 • Maandag 04-04 hebben we een gesprek gehad met de contact ambtenaar Jan van Eck, die heeft ons gevraagd het dorpsplan te updaten. Dit willen we gaan doen i.s.m. de bevolking.
 • Strooi beleid is ter spraken gekomen, over het algemeen is men meer tevreden dan vorig jaar.
 • Woningbouw kleine kernen; dit zal alleen nog plaats gaan vinden op bestaande plaatsen. Er zal dus eerst geen nieuw bouwperceel meer komen, bestaande afbreken en dan nieuw bouwen mag wel.
 • Dorpshuizen en para commercialisme, hiermee wordt bedoeld dat er in de dorpshuizen bijv. niet meer dan 2 bruiloften per jaar mogen worden gegeven, dit om niet te concurreren met de plaatselijk horeca.
 • Leefbaarheid; hoe houd je je mensen binnen de kern? Voorzieningen en mogelijkheden daarvoor zijn besproken.
 • Digitaal evenementen bord, dit zal waarschijnlijk geplaatst worden op de hoek bij de Venebosweg. Dit bord wordt door de Gemeente geplaatst, vooraf zal er nog overleg zijn of het de juiste locatie is, en of er nog ideeën zijn.

Overleg met de contact ambtenaar.

Op 04-04 is er een overleg geweest met Jan van Eck, daar zijn de volgende punten besproken.

 • Ontwikkeling van de gele stip; Het lijkt dat het stil ligt, maar men is hier nog steeds mee bezig.
 • IJsbaan; deze is in september 2010 ingezaaid, toen is de afwatering gesloten, hierdoor is het mislukt. Momenteel is de ijsbaan leeg, en zou er opnieuw gezaaid moeten worden. Aaldert Limburg ligt toe dat de ijsclub weer in overleg is hierover, en dat ze 26 april as. weer bij elkaar komen. Er zit ook stagnatie bij SBB, zij gaan over de lampen en het hokje. Pb geeft aan er van uit te gaan dat eind 2011 alles gerealiseerd is.
 • Lageweg; deze wordt steeds slechter, Pb heeft gevraagd naar verbredingen, dit verzoek wordt meegenomen.
 • Matrix; We hadden het idee voor en nieuwe zwemplek op de oude rietopslag, dit kent echter veel regels en bepalingen, dat we eerst daar vanaf moeten zien.

  Vraag van Henk Mulder; Kan er ook wat gedaan worden aan de “fietsen stalling”en de troep? Hiervoor verwijzen we naar de klachtenlijn. Jacob neemt het ook mee in zijn mail naar Jan van Eck.
 • Evenementen terrein; Hier is gevraagd voor een opknapbeurt. Verder heeft PBO gevraagd naar een nieuw evenementen terrein, hiervoor wordt de ijsbaan nog genoemd.

Punt 8 van de agenda toekomst dorpshuis zal na punt 7 Communicatieplan AED worden behandeld.

Pauze.

Communicatieplan AED.

Hiervoor is Arjan Hanekamp uitgenodigd, hij werkt bij de RAV en is teamleider van de meldkamer in Zwolle. Arjan geeft een presentie over SMS alert. Hij begint met uitleg over hoe het werkt in de meldkamer en hoe de meldingen worden behandeld en hoe de hulpdiensten worden ingezet. Daarna volgt uitleg over het SMS alert. Argina voegt toe hoe ver het nu in Ossenzijl is.

 • De kasten met AED’s hangen. Er wordt uitgelegd hoe de kasten werken, wat er in aanwezig is.
 • Reserve sleutels zijn bij Rotink.
 • We hebben beschikking over 7 AED’s, 4 zijn bij verschillende bedrijven en mogen gebruikt worden wanneer nodig.
 • De lijsten met cursisten zijn klaar , de Oude weg wordt nog toegevoegd, dan worden ze verstuurd.
 • Platte grond is klaar voor verspreiding bij de horeca, school, dorpshuis brugwachter etc.
 • De 1e herhaling rond deze week af.
 • Argina doet een oproep voor nog meer cursisten, er zijn ook nog plannen om meer mensen te enthousiastmeren.
 • Er worden vanuit de zaal nog aanvullingen op het calamiteitenplan gegeven, zoals een verwijs bordje bij de fam. Muis waar de AED hangt.
 • PBO hoopt met deze ontwikkeling een grote stap te hebben gezet in samenleving van Ossenzijl.

Er zijn verder geen vragen. Arjan Hanekamp wordt bedankt voor de presentatie.

Toekomst Dorpshuis.

Drie bestuursleden geven hierover uitleg., zie hiervoor “Toekomst Dorpshuis”.
Ze hebben ene gesprek gehad met de Gemeente en Stimulant.
Het bestuur wil met meer verenigingen en gebruikers om de tafel, om te kijken waar de behoeften liggen.
Er is enige twijfel vanuit het bestuur PB, omdat er al vaker uitgebreid gekeken is naar de situatie. Vanuit de raadsleden wordt er ook aangegeven dat het een kwestie is van een lange adem. Verder is het zo dat als er gekomen wordt met een goed plan en vanuit verschillende mogelijkheden geld is om het te realiseren.
Als er ideeën zijn dan hoort het bestuur dorpshuis dit graag.

Contributie verhoging.

PBO wil graag de contributie verhogen van €5,00 naar €7,50.
De leden stemmen hier mee in.

Rondvraag.

Jantje Veenstra; kan de fakkeltocht die afgelopen jaar met het Dickens feest is gehouden ook dit jaar weer plaats vinden? PBO geeft aan dat het voor ons eenmalig was. Het idee was van Frank Smale van Café Stuitje,. Geadviseerd wordt om het met hem op te nemen.

Rolf Kranenbug; Komt er dit jaar ook weer een kerstboom? PBO geeft aan dat ze hierover nog in beraad zijn.

Hennie Limburg; Kunnen jullie niet beter oudejaarsdag de lampen gaan verwijderen? Hierop volgt een discussie van wat men daarover vindt. PBO neemt de verschillende argumenten mee in hun besluit.

Willem van Rooien oppert nog de jeugd komend jaar zelf de boom op te laten zetten. Ook dit argument wordt meegenomen in het besluit.

Sluiting.

Jacob dankt iedereen voor zijn / haar komst en sluit om 22.40 uur de vergadering.<< terug


Afbeelding