Ledenvergadering april 2010

Ledenvergadering 20-04-2010

Plaats:   Dorpshuis “de Slinger”
Datum:   20-04-2010
Aanvang:   20:00 uur
     
Aanwezig:   20 leden en het voltallige bestuur


Agenda

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen vergadering 16-11-2009 (zie: www.ossenzijl.com)
 • Financieel jaarverslag
 • Algemeen jaarverslag
 • Pauze
 • Jubileum PBO
 • Wouter Joenje (overlegorgaan Weerribeen-Wieden)
 • Rondvraag
 • Sluiting

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Financieel verslag

Deze wordt uitgereikt en toegelicht.

Kascommissie

De kascontrole is gedaan door dhr. Van Bemmel, en Mw. Bosscher. En hebben deze correct verklaard. Dhr. van Bemmel is aftredend, hiervoor heeft dhr.Beugelink zich aangemeld.

Overzicht activiteiten PBO 2009-2010:

Na de najaarsvergadering van 16 november 2009 hebben we als PBO een start gemaakt met de voorbereidingen voor ons jubileumjaar. Er is een jubileumcommissie aan het werk gegaan met als inzet het bedenken van jubileumplan met activiteiten die daarbij passen. Later op onze agenda komen we daar uitgebreid op terug.
Op het gebied van de AED’s heeft Argina samen met Hans Bouwman en Grietea een uitgebreid plan van aanpak gemaakt wat momenteel volop loopt en waar we tevreden op terugkijken als PBO vooral het grote aantal deelnemers is voor Ossenzijl een zeer bemoedigende start. We zullen naar de toekomst met elkaar zorg moeten blijven dragen dat er nieuwe mensen bijkomen en dat we allemaal ook zoveel mogelijk de herhalingstrainingen blijven volgen. Argina kan misschien nog kort toelichten hoe de huidige stand van zaken is. In het kader van Hoofdstraat fase 1 hebben we nog een aantal zaken in samenwerking met de gemeente mogen oplossen zoals verwarrende borden e.d.. Rond de zomervakantie van 2010 zal er een algehele evaluatie rondom fase 1 gaan plaatsvinden waarin ook de proef met de bruglichten is meegenomen. Om uw mening daar in mee te nemen is het belangrijk dat u ons uw mening en ervaringen met de nieuwe situatie fase 1 mee geeft. Als PBO hebben we ook nog contact gehad met een journalist van de Steenwijker Courant om aan te geven dat wij de conclusie van de Gemeente wel erg kort door de bocht vonden gaan als het gaat om de doelstellingen van Fase 1 van de hoofdstraat. In het interview met de wethouder werd de suggestie gewekt dat vrijwel alle doelen met betrekking tot de herstructurering waren behaald. Dat doet in onze ogen een tekort aan de problemen die er in de praktijk gewoon nog zijn. Mocht u nog eens wat informatie willen nazoeken, op de website van de gemeente Steenwijkerland staat in het raadsinformatiesysteem veel info over fase 1. De raad heeft op 12 januari na een stevige lobby van onze zijde ingestemd met het aanpassen van een 3 tal knelpunten in fase 1. Hiervoor moet men voor 2 punten nog wel met de aanwonende/eigenaar overleggen. De wegversmalling ter hoogte van de Opdijk is al wel verdwenen. In het kader van fase 2 van onze Hoofdstraat liep alles eigenlijk naar een ieders tevredenheid. Aan het eind van 2009 is er echter toch een probleem ontstaan met een afsluiting van de kruising bij de Burg. v/d Veenweg/Hoofdstraat. Ondanks andere afspraken werd de straat van het ene op het andere moment afgesloten tot frustratie van ons als PBO bestuur. We hadden er immers heldere afspraken over gemaakt en naar iedereen gecommuniceerd. Helaas zijn deze afspraken niet zoals met ons besproken uitgevoerd wat uiteindelijk tot het aftreden van onze secretaris heeft geleid. Inmiddels zijn we bezig met het benaderen van een aantal kandidaat bestuursleden voor PBO en dat proces loopt. Verder zijn we wel tevreden over de uitvoering van fase 2 en hebben we onlangs een rondgang gemaakt om de laatste problemen met elkaar in kaart te brengen en te werken aan oplossingen daarvoor. De meest in het oog springende problemen zijn de snelheid en de plaatsen voor de vuilcontainers.
Gele stip is in samenspraak met de gemeente een voorlichtingsbrief rondgegaan. Actuele stand van zaken is dat er momenteel een aantal bezwaarschriften zijn ingediend die men aan het verwerken is. Wij hebben begrepen dat de bezwaarschriften met name vanuit de Provincie zijn gekomen.
IJsbaan, in verband met de landschapsherinrichting is men ook druk bezig om de nieuwe IJsbaan aan te leggen. Afgelopen week heeft men de werkzaamheden weer opgepakt en zal er opnieuw leem en grond worden aangevoerd om de ijsbaan verder af te wikkelen. Voorzittersoverleg 22 februari 2010 bezocht waarbij met name het woord communicatie tussen gemeente-bewoners-PBO’s op de agenda stonden. Ook is er in dit overleg kennis gemaakt met waarnemend burgemeester Elfers. Thema’s waren verder strooibeleid, hulpdiensten bij evenementen, Natura 2000 (straks meer hierover), woningbouw in Steenwijkerland, kennisnetwerk en de omnibusenquête.
De omnibusenquête pakt voor Ossenzijl als volgt uit: op een populatie van 477 is er een enquête uitgezet onder 123 inwoners. Hiervan hebben er 54 gereageerd wat uiteindelijk een respons is van 44%. Alle uitslagen zijn vastgelegd en geeft PBO voor de toekomst tenminste een aantal doelen waar op ingezet moet worden. Zeker waar het ons eigen functioneren betreft.

AED

Vanuit de werkgroep AEd wordt er verslag gedaan van de stand van zaken;
Momenteel is men bezig met het geven van de scholing, hiermee hopen ze medio juli af te ronden.

In een bijeenkomst vanuit het “Kerspel”is Ossenzijl € 2000,00 toegezegd om te besteden aan de aanschaf/ scholing van de AED’s.

Daarnaast is PB in overleg met omliggende PB’s om te kijken naar “gezamenlijk” inkoop van AED apparaten, hoe werkt het vanuit de meldkamer, hoe gaan we het “alert”systeem gebruiken, etc, etc. PB is in gesprek met , Oldemarkt, Kuinre, Blankenham, en Ossenzijl.

Pauze


Gast spreker Wouter Joenje

Dhr. Joenje is van het overleg orgaan Weerribben en Wieden, Mail adres toevoegen.

Dhr. Joenje legt uit wat een Nationaal park inhoudt, het gaat hierbij om natuur, wonen en werken, de benoeming van Nationaal park heeft geen juridische kracht. Natuurmonumenten is eigenaar, en het overleg orgaan geeft het gebied gestalte en zorgt ervoor dat waardevolle elementen behouden blijven.
Het overleg orgaan heeft een beslissingsbevoegdheid op de gelden van de “pot’ Nationaal park, bv. als het gaat om projecten etc.

Onder het overleg orgaan zijn verschillende werkgroepen actief, bv. Toerisme, Communicatie/ Educatie. Daarnaast is er een klankbordgroep waar alle PB’s vertegenwoordigd worden en met de voorzitter en secretaris van het overleg orgaan in gesprek zijn. In de klankbord groep worden de wensen en vragen vanuit Ossenzijl opgepakt.

Het beleidstuk Beheer & Ontwikkelingsplan kan men terug vinden via de website : www.np/weeribbenwieden.nl

Natura 2000 is mede door mw. Vosjan en wethouder van Boxum goed ik kaart gebracht.
Hier wordt vanuit Europa een systematiek aangegeven, er zijn in Nederland 165 gebieden die binnen Natura 2000 vallen. Momenteel wordt er gewerkt aan beheersplannen voor de verschillende gebieden vanuit Den Haag.

Voor de Weerribben en Wieden geld dit ook, de beheersplannen moeten eind 2011 klaar zijn.
Vanuit PB is e vraag of alle plannen niet een rem zijn voor de agrariërs, wie is de verliezer/
Zeer waarschijnlijk zal dit de agrariër zijn, zij krijgen verschillende beperkingen, door Natura 2000 zijn er al 85 agrarische bedrijven op slot.

Dhr. Jounje geeft aan altijd open te staan voor vragen, Pb bedankt hem voor zijn komst.

Jubileumfeest;

3 juni de reünie en revue.

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang, men kan zich nog opgeven voor de verschillende onderdelen, via de website www.ossenzijl.com
Hierop staat een link naar 3 juni.

Er wordt nog een fotosessie/ wandelroute voorbereid, het is de bedoeling dat deze 3 juni staat.

PB legt uit wat de geringe resultaten zijn van de tot nu toe aangevraagde subsidies bij de gemeente, verschillende banken en organisaties. Doordat een en ander nog onduidelijk is wordt er van de werkgroep Proef Ossenzijl gevraagd dit zelf te dragen.
De gondelvaart kan doorgang vinden wanneer er eer duidelijk is oven de aangevraagde gelden.

Grondtransport.

Vanuit Pb is men erg druk geweest met het grondtransport door Ossenzijl.
De dag voor start van deze transporten heeft PB bericht gehad. Hij is toen benaderd door DLG, en toen bleek dat de bewoners niet op de hoogte waren. De tijd was te kort om dit te realiseren. Dit heeft ertoe geleid dat we punten van aandacht hebben doorgegeven;

 • Rekening houden met de schooltijden, bij voorkeur dan geen transporten.
 • De weg schoon weer opleveren aan het einde van de dag.
 • De Dumpers weren uit de kern van Ossenzijl, deze zijn te groot.
 • PB maakt zich zorgen de bestrating en verwacht bij schade hier herstel van.
We zijn in gesprek gegaan met DLG, en houden het in de gaten. Pb geeft aan het niet eens te zijn met de gang van zaken maar heeft in deze geen ander mogelijkheden gehad dan het op deze manier op te pakken.

Wij attenderen de bewoners erop dat zij bij klachten dit kunnen melden via de klachtenlijn van de gemeente.Rondvraag;

Mw. Goedhart : De straten in Ossenzijl zijn nog niet goed, ze verwijst daarbij naar “het pad”dit is in 2 fasen geasfalteerd, het is niet goed afgewerkt en smaller geworden.
De randen zijn broos, en de strooi tractor van de gemeente is te breed voor het pad, waardoor er veel stuk gereden is afgelopen winter. De opgangen naar de bruggen moet ook verbeterd worden, het is niet vlak, goed aansluitend aan de bruggen. Mw. Goedhart wordt gevraagd het te melden bij de klachten lijn, mw. Veenstra geeft aan dit al gedaan te hebben, en meerder afdelingen benaderd te hebben. PB zal dit ook oppakken.

Mw. Krajenbrink : Hoe gaat het met de evaluatie Hoofdstraat fase 1?
Alle aanwonenden worden hierover gepolst, door PB.
PB eist in deze een onafhankelijk onderzoek, wil dit onderzoek eventueel zelf laten uitvoeren.<< terug


Afbeelding