Jaarvergadering maart 2017

Notulen Jaarvergadering 27-03-2017

Locatie:   Dorpshuis “De Slinger”
Datum:   27-03-2017
     
Aanwezige leden van PB:   Jacob Plat: Voorzitter
Argina Rotink: Vice Voorzitter
Wim Liesker: Penningmeester
Herma Knobbe: Sercretaris
Henk de Boer
Sanne Marbus


Opening

Voorzitter Jacob Plat heet iedere aanwezige van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang Ossenzijl.

Mededelingen

Op de agenda wordt een verzoek van Ymke toegevoegd. Daarnaast is naar verzoek ‘Natura 2000’ toegevoegd op de agenda.

Jaarcijfers

Jaarcijfers zijn akkoord bevonden door de kascommissie. Vergeleken met de cijfers van vorig jaar, heeft PB € 4700 minder in kas. Redenen hiervan zijn o.a.

Geen contributie geïnd vanwege overgang: De contributiegelden heeft PB vanaf vorig jaar vóóraf in het jaar geïnd in plaats van achteraf. Om niet ieder lid binnen 2 maanden met een dubbele contributie te belasten, werd vervolgens de contributie geïnd op 1 januari 2017. Dit dus in plaats van 1 november 2016.

Koppengeld:
Er is al aanspraak gemaakt op koppengeld 2016, 2017 en 2018 vanwege de bouw van de Pannakooi.

Onvoorziene kosten:
Er is budget vrij gemaakt voor nieuwe (LED)verlichting voor de kerstboom. Ook moest het opslaghokje op de GB Kooijstraat verhuisd worden. Daarnaast zijn de AED kosten hoger uitgevallen. Dit komt doordat de AED training niet meer gratis is. Wel is dit laatste binnen de perken gebleven aangezien er AED giften zijn overgemaakt samen met de jaarlijkse contributie.

Bestuursverkiezingen

Herma Knobbe en Henk de Boer treden beide af als bestuurslid Plaatselijk Belang Ossenzijl.

Henk heeft 8 jaar dienst gedaan als bestuurslid en was een belangrijke schakel tussen PB en gemeente. Herma heeft 4 jaar dienst gedaan als secretaris van PB en was het creatief brein o.a. achter de te organiseren zondagen van het dorpsfeest.

Beide bestuursleden worden hartelijk bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren.

Om een nieuw bestuurslid aan te laten treden, wordt er een stemming gehouden. Bij 34 stemmen voors en één ingehouden stem verwelkomen wij Ina Kuit als nieuw bestuurdslid van Plaatselijk Belang.

In 2018 zullen er opnieuw twee bestuursleden aftreden en zich niet herkiesbaar stellen. Nieuwe kandidaten kunnen zich bij het bestuur melden.

Ossenzijl Fit

Ossenzijl Fit zijn activiteiten m.b.t. fitheid en gezondheid waar de gemeente Steenwijkerland subsidie voor vrij maakt. Er zijn vorig jaar ideeën aangeleverd (en toegezegd) door o.a. de ijsclub. Zij hebben de kinderen van het dorp meegenomen naar Thialf om te schaatsen. De kosten voor vervoer en entreegelden kon hierdoor worden betaald. Het is een traject van 2 jaar waarbij per jaar € 5500 euro beschikbaar wordt gesteld. Het jaar 2017 is het laatste jaar van dit traject. Dit jaar is er wederom € 5500 vrijgemaakt.
Ideeën kunnen nog steeds worden aangedragen bij PB. Op een aanvraagformulier is het belangrijk ook het logo van de gemeente te tonen.

Pannakooi

Met betrekking tot de Pannakooi staat er voor de komende periode ‘verlichting’ op de agenda. Wanneer het vroeg donker is, kunnen kinderen geen gebruik maken van de Pannakooi. Verlichting zal daardoor wenselijk zijn. Dit kan in de vorm van een timer of sensor. Ons verzoek is al bij onze contactambtenaar neergelegd.

Glasvezelnet

Grijze gebieden rondom de dorpskern die alleen via een telefoonverbinding gebruik kunnen maken van het internet, zouden in de toekomst gebruik kunnen maken van een glasvezel verbinding. Elk huishouden zou hier een bedrag van ongeveer € 12,00 per maand voor moeten betalen. In één keer € 1600 is ook een optie.
Echter zal 50% van deze huishouden zich moeten opgegeven voor een glasvezel aansluiting. Anders worden de kosten te hoog en gaat het plan niet door.

Lopende zaken

Historische expositie Ossenzijl:
Ymke Weemstra doet een oproep aan alle leden. Als voorzitter van het Historisch Vereniging Ijsselham zoekt hij (klassen)foto’s, oude brieven, werktuigen etc. die een historische waarde hebben voor Ossenzijl. Dit wil hij namelijk gebruiken voor een expositie over de geschiedenis van Ossenzijl.
Ook mensen die het voortouw willen nemen de expositie te organiseren zijn van harte welkom.

Vliegroutes Lelystad:
Een petitie tegen het ‘laagvliegen’ van de vliegtuigen m.b.t. Vliegveld Lelystad is door PB (meerdere) malen rondgebracht en benoemd op Facebook. Een voorlichtingsavond wordt 3 April in Blokzijl georganiseerd.
Via de website www.hoogoverijssel.nl is informatie te vinden over de aanvliegroutes etc.
Daarnaast kan er via die website ook de petitie worden ondertekend.

Natura 2000:
Vanuit Plaatselijk Belang is er een zienswijze ingediend n.a.v. Natura 2000. Enkele punten hierin stoten Willem van Rooijen tegen de borst. Dit niet specifiek vanwege de inhoud maar de manier waarop deze punten zijn omschreven. Dit zou volgens Wim de deur direct dichtgooien waardoor overleg niet meer mogelijk zou zijn.
Plaatselijk Belang had destijds met tijdsdruk te kampen gehad maar heeft deze zienswijze in samenspraak met ondernemers opgesteld d.m.v. drie door Plaatselijk Belang georganiseerde bijeenkomsten en voorlichtingsavonden. Bij die bijeenkomsten waren afgevaardigden van de provincie aanwezig die advies hebben uitgebracht. Uiteindelijk is de zienswijze omschreven en ingedient door een adviesbureau.

Oude Rietopslag:
Het eigenaarsschap is nu van de gemeente. Zij gaan eerst onderzoeken wat voor vuil er in de grond zit. Daarna wordt er pas een plan opgesteld.

Fietspad + beschoeïng:
Dit jaar wordt het budget door de provincie opgesteld en wordt een plan m.b.t. de beschoeïng opgesteld.

Gele stip:
Hier is door de gemeente een projectontwikkelaar voor aangewezen die dit gaat oppakken.

Rondvraag:

Luiden van de klok bij begrafenis kost tegenwoordig € 103,00. Hier is echter weerstand tegen, mede omdat men niet weet waarop dit bedrag gebasseerd is. Plaatselijk Belang zat dit onderzoeken.

Plantsoenen: Er wordt gevraagd naar meer voorjaarsbloemen en fruitbomen in het dorp. Dit mede voor de bijen.

Kascommissie: Herma Knobbe en Henk de Boer vormen de nieuwe kascommissie.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn / haar komst.<< terug


Afbeelding