Het nieuws - Brief Gemeente Steenwijkerland - Project Streekeigen Huis en Erf
"Proef Ossenzijl"

Brief Steenwijkerland - Project Streekeigen Huis en Erf

De gemeente Steenwijkerland is inmiddels gestart met het project Streekeigen Huis en Erf in het kleigebied. Dit project stelt bewoners van ervan in staat om de streekeigen kenmerken van hun erf met subsidie op te knappen. Het gaat om herstel van beplanting, bebouwing en cultuurhistorische elementen. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van singels, aanleggen van boomgaarden, terugplaatsen van luiken, opknappen van kapschuren of hooibergen, etc.

Drie deelgebieden

Kenmerkend voor de gemeente Steenwijkerland is, dat het bestaat uit een drietal totaal verschillende deelgebieden. Grofweg te onderscheiden door de ondergrond: zand, klei en veen. De deelgebieden zijn niet alleen landschappelijk zeer divers, ook de uitstraling van de erven verschilt sterk per deelgebied. Vandaar dat is gekozen om het project Streekeigen Huis en Erf per deelgebied te organiseren. Voor het kleigebied is de folder met voorwaarden van deelname bijna gereed. We gaan nu ook van start in het zandgebied en het veengebied. Per deelgebied is een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners. Samen met de organisatoren van het project, Landschap Overijssel, Monumentenwacht en Het Oversticht, bepalen zij, in een werkgroep, welke streekeigen kenmerken en welke erftypen er straks aan de subsidieregeling mee kunnen doen.

Informatieavond

In ieder gebied beginnen we met een informatieavond voor alle inwoners van het deelgebied. Op die informatieavond wordt het project toegelicht en gebiedskennis verzameld. Medewerkers van de organiserende instanties zijn dan aanwezig om het project nader toe te lichten. Het is de bedoeling dat tevens de werkgroep, bestaande uit inwoners van het deelgebied, wordt samengesteld. Deze werkgroep gaat, onder begeleiding, aan de slag met het uitwerken van de streekeigen kenmerken en erftypen.

Voor het zandgebied vindt de informatieavond plaats op woensdagavond 14 maart 2012. Vanaf 20:00 uur bent u welkom in het Buurthuis te Basse (Basserweg 28a, 8342 TE Basse).

De informatieavond voor het veengebied vindt plaats op woensdagavond 25 april 2012. Vanaf 20:00 uur bent u welkom in het Kulturhus te Giethoorn (Eendrachtsplein 1, 8355 DL Giethoorn).

Werkgroep

We hopen dat u aanwezig kunt zijn op de informatieavond. Tevens willen we u vragen te overwegen deel te nemen aan de werkgroep. De werkgroep zal kort na de informatieavond een dag bijeenkomen om op excursie te gaan door het gebied, onder begeleiding van Het Oversticht.

Voor het zandgebied is deze dag gepland op donderdag 29 maart of vrijdag 30 maart. Voor het veengebied is deze dag gepland op donderdag 10 mei of vrijdag 11 mei.

Deze dag wordt een eerste selectie gemaakt van streekeigen kenmerken en erven die straks in aanmerking komen voor subsidie. In een tweede bijeenkomst zullen we de definitieve criteria met elkaar vastleggen. We willen graag gebruik maken van uw netwerk en gebiedskennis en hopen dan ook dat u aan de werkgroep wilt deelnemen.

Graag tot ziens op 14 maart te Basse (zandgebied) of 25 april te Giethoor (veengebied).

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, afdelingsmanager ruimtelijke en economische ontwikkeling.

<< terug

Afbeelding