Nieuwsbrief voorjaar 2013
"Proef Ossenzijl"

Nieuwsbrief PBO voorjaar 2013

Beste dorpsgenoten,


We zitten inmiddels alweer in de maand mei van 2013 en dat is een moment waarop wij als bestuur van Plaatselijk Belang Ossenzijl jullie graag willen informeren over verschillende onderwerpen die momenteel in Ossenzijl spelen. Het is met een zich steeds verder terugtrekkende overheid op nationaal en regionaal niveau steeds meer een uitdaging voor bewoners van kleine kernen om de leefbaarheid op peil te houden. Ook Ossenzijl moet steeds creatiever worden als het gaat om het realiseren van plannen die voor nu en in de toekomst het dorp aantrekkelijk houden voor ons als bewoners maar ook voor de bezoekers die we jaarlijks in groten getale in ons dorp mogen ontvangen. U speelt hier als bewoner een belangrijke rol in door u ook in te zetten voor activiteiten die ten goede komen aan Ossenzijl. U moet hierbij denken aan voorbeelden als de AED, het dorpshuis of het realiseren van de klokkenstoel. Er zal op dit vlak steeds meer een beroep worden gedaan op de zelfredzaamheid van ons dorp. Als bestuur van PBO zijn we er echter van overtuigd dat we veel kennis en talenten in het dorp herbergen. We hopen dan ook dat we niet tevergeefs een beroep op jullie kunnen doen als dat noodzakelijk is. Wat we daarmee bedoelen wordt u wel duidelijk als u de onderwerpen van deze nieuwsbrief leest.

AED

Inmiddels zijn we ruim 4 jaar verder nadat de oproep aan de dorpsbewoners is gedaan zich vrijwillig aan te melden voor de training reanimatie en AED.

Dat het een groot succes is weten we inmiddels.

De training en het gebruik is in november 2012 ook daadwerkelijk tot een oproep en uitvoering gekomen, en de inzet van de vrijwilligers en de uitvoering zijn succesvol verlopen. Dit maakt dat we nu weten dat ook alles werkt, vanaf de melding tot en met de actie en nazorg.

Helaas heeft het slachtoffer het niet overleefd, maar vanuit zijn familie is er een groot blijk van dankbaarheid naar de vrijwilligers over gebracht. Het idee dat er alles aan gedaan is geeft hen berusting.

Hiermee benadrukken we graag het belang van de aanwezigheid van de getrainde vrijwilligers en de AED’s in ons dorp. Omdat de AED’s zichtbaar in het dorp hangen geven we als dorp ook een signaal af van “zorgen voor”. Wij maken ons sterk voor de medemens en willen graag mee werken bij een calamiteit, dit maakt ons sterk en geeft een gevoel van veiligheid.

Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Daarom maken we van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat er altijd ruimte is voor nieuwe vrijwilligers, het aantal is verminderd en dat zouden we graag weer aangevuld zien, dit omdat er toch een bepaald aantal vrijwilligers nodig is om het reanimeren en gebruik van de AED te borgen. Iedereen is welkom, jong en oud. Geef u op, of kom zelf met een groepje, en merk hoe u een steentje kan bijdragen aan de veiligheid en saamhorigheid in Ossenzijl. Immers als u zelf of uw naaste iets overkomt hoopt u ook dat de hulp nabij is.

Als er vragen zijn of u wilt informatie, laat het mij weten.

In het najaar van 2013 gaan we weer verder met de huidige groep vrijwilligers, dan kan er ook weer gestart worden met een nieuwe groep. Ik zie u graag bij een van de komende trainingen.

Met een hartelijke groet;
Argina Rotink
0561-477484 / 06-12941619
arginarotink@hotmail.com

Kademuur nabij de brug

In de laatste jaarvergadering (eind 2012) werd er door iemand tijdens de rondvraag een opmerking gemaakt over het voetpad nabij de brug. Het gaat om het voetpad vanaf de brug richting de school (ligt langs de woningen van de familie Vaartjes en Bootsma). De gemeente heeft dit voetpad laten op straten en nu is het voetpad nagenoeg gelijk komen te liggen met de bovenkant van de kademuur. Omdat dit voetpad dagelijks wordt gebruik door de schoolkinderen om de school te bereiken is er een gevaarlijker situatie ontstaan. Wij hebben de situatie voorgelegd bij de provincie en gevraagd of zij een oplossing hadden voor dit probleem. De provincie is eerst de situatie gaan onderzoeken. Het plaatsen van een hek lijkt eenvoudig, maar dat is het niet. Enerzijds omdat de regels zijn aangescherpt en anderzijds omdat aanwonenden toestemming moeten geven en dit kan een lastig verhaal worden. Een oplossing die de provincie wel zonder vergunning mag uitvoeren is de rollaag van de kademuur verwijderen en de muur weer opnieuw op metselen tot ca. 25 cm boven de bestrating. Hierdoor ontstaat weer de oude situatie en blijft één geheel met de bestaande kademuur die verder doorloopt richting de school. De provincie streeft er naar om het werk voor 1 juni af te ronden.

Klokkenstoel Ossenzijl

We hebben tijdens de laatste ledenvergadering gesproken over het plaatsen van een klokkenstoel op de algemene begraafplaats. Dit omdat de klok in de toren van de Hervormde Kerk defect is en waarschijnlijk ook niet meer gemaakt wordt. Door veel mensen wordt het als een gemis ervaren dat er geen klok geluid wordt tijdens begrafenissen. Vandaar dat PBO het idee heeft opgevat om een klokkenstoel te plaatsen. In Wolvega stond er één te koop maar die is inmiddels verkocht. Hans de Groot heeft inmiddels samen met Imke Weemstra een drietal klokkenstoelen bekeken, en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat het best mogelijk zou zijn om samen met een aantal vrijwilligers zelf een klokkenstoel te maken. Via subsidies van o.a. gemeente, Kerspel, Bercoopfonds, Oranjefonds, uitvaartverzekeraars e.d. hopen we financiële middelen te krijgen om materiaal te kopen. Misschien kunnen we de huidige klok uit de toren er in hangen. Als dit allemaal gaat lukken zoeken wij een locatie en vrijwilligers die de komende winter willen helpen om de klus te klaren. Wij rekenen op u. Voor meer info kun je contact opnemen met Imke Weemstra.

☺ Bent u al lid van Plaatselijk Belang ?????

Wordt nu lid van Plaatselijk Belang, hiermee kunnen wij beter uw wensen en belangen m.b.t. ons dorp behartigen.

Voor 10 euro per bent u al lid. Stuur een mail met u gegevens naar en wij komen bij u langs om u in te schrijven als lid. U mag ook bellen naar Wilten Raap, zijn nummer is 06-12302129. ☺

Contributie wordt rond November via automatische incasso afgeschreven.

Jeugdschouw

Op Donderdag 31 Januari heeft wethouder Peter van der Terp Ossenzijl bezocht voor een “Jeugdschouw”. Bij deze jeugdschouw hebben de kinderen van Ossenzijl in werkgroepjes samen met PBO aan de wethouder laten zien waar zij graag spelen, wat er aan de huidige speelplekken goed of slecht is en wat er gerealiseerd moet worden. Samen met de wethouder zijn er afspraken gemaakt om te werken aan een viertal speelplaatsen:

  • Aktiviteitenterein
  • Speeltuintuin GB Kooystraat
  • Groenstrook De Korten
  • Groenstrook Kuitenpad
De wethouder vond de wensen van de kinderen zeer realistisch maar vraagt vanuit het dorp Ossenzijl wel een bijdrage in werk en financiën om eea in 2014 te kunnen realiseren. PBO onderneemt daarom nu activiteiten zoals een fietsdobbelrit en een dorpsbarbeque om een financiële buffer te creëren waarmee de gemeente gedwongen wordt aan de slag te gaan.

De kroon op het werk zou een voetbal/handbal/basketbalkooi op het evenemententerein moeten worden.

Jeugd PBO

In overleg met de Geitenfokvereniging hebben we besloten om een jeugdafdeling van plaatselijk belang Ossenzijl in het leven te roepen. Het is de bedoeling dat een aantal jongeren uit Ossenzijl van verschillende leeftijdsgroepen met elkaar in overleg gaan inzake verschillende onderwerpen zoals activiteiten voor jongeren, voorzieningen voor jongeren en andere onderwerpen. Hiermee kunnen ze de zaken die spelen dan samen met de besturen van de Geitenfok en PBO gaan proberen op te pakken. Deze jeugd PBO zou bijvoorbeeld per leeftijdsgroep 10 tot 12 jaar, 12 tot 14 jaar, 14 tot 16 jaar en 16 tot 18 jaar een vertegenwoordiger kunnen hebben. Mocht u denken dat dit mogelijk iets is voor uw dochter of zoon of mocht je zelf in deze leeftijdscategorie vallen en belangstelling hebben, neem dan even contact met ons op via info@ossenzijl.com

Dorpsfeest 2013 mets Fietsdobbelrit en Barbeque

Plaatselijk belang heeft zoals u hebt kunnen lezen in het stukje rondom de jeugdschouw sponsorgeld nodig om speelmogelijkheden voor de jeugd te creëren. We hebben daarom in samenwerking met de Geitenfokvereniging besloten om het feest dit jaar op de zondag af te sluiten met een extra leuke activiteit voor iedereen. Het is de bedoeling dat we op zondag 9 juni een fietsdobbelrit en als afsluiting een gezellige dorpsbarbeque gaan houden. De fietstocht (u mag ook met de auto) start om 14.00 uur op het evenemententerrein. Rond 17.00 uur willen we dan gaan starten met de barbecue.

De opbrengsten van de fietsdobbelrit en de barbeque zullen ten goede komen van de jeugdschouw. De kosten voor de fietsdobbelrit is € 1,= per persoon waarbij het niet uitmaakt of u op de fiets of in de auto gaat. Kinderen t/m 12 jaar nemen gratis deel aan de fietsdobbelrit. Voor de BBQ vragen wij een bijdrage van € 10,= per persoon en € 5,= voor kinderen t/m 12 jaar. Drinken moet u zelf regelen met de welbekende muntjes (verkrijgbaar in de tent)

Er is de mogelijkheid om zich per familie of groep op te geven. De organisatie reserveert dan een tafel met stoelen voor het gewenste aantal personen.

Via het bijgevoegde formulier kunt u zich uiterlijk 7 Juni tot 20.00u, maar liefst eerder, aanmelden voor deze smakelijke afsluiting van ons dorpsfeest en natuurlijk de fietstocht. U kunt zich ook alleen aanmelden voor de fietstocht of de barbecue.

Tot slot graag nog even uw aandacht voor onze website en ons mailadres. Mocht u vragen hebben aan PBO of gewoon ons willen volgen op onze vernieuwde website, klik dan op www.ossenzijl.com of mail ons via info@ossenzijl.com

<< terug

Afbeelding