Ledenvergadering 29 november 2011
"Proef Ossenzijl"

Ledenvergadering 29 november 2011

Aan alle mede-dorpsgenoten,


Op dinsdag 29 november ’11 houdt Plaatselijk Belang Ossenzijl haar najaarsvergadering. Het beloofd een interessante avond te worden met een aantal aantrekkelijke agendapunten voor iedereen. Welke dat zijn leest u hieronder maar het bestuur heeft met name de werkgroep “vernieuwing Dorpshuis” hoog op de agenda staan. De eerste resultaten van de gehouden enquête worden gepresenteerd en we willen graag uw mening horen over de voortgang. Een korte samenvatting van de resultaten met daaraan gekoppeld de insteek zoals de werkgroep “Dorpshuis”die voor ogen heeft vindt u als bijlage toegevoegd.

Kom daarom naar deze belangrijke avond toe. Daarnaast kunt u uiteraard ook andere zaken binnen ons dorp aan de orde brengen.

Restaurant Stuitje Dinsdag 29 November 2011

Aanvang 20.00 uur

Agenda,

 • Opening
 • Notulen van 20-04-2011
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Verslag afgelopen half jaar
 • Presentatie Burgernet
 • Pauze
 • Presentatie dorpshuis enquête
 • Koppengeld
 • Rondvraag
 • Sluiting
In de week voorafgaand aan de vergadering zal de contributie via de automatische incasso geïnd worden. Zoals in de voorgaande vergadering besloten is zal deze vanaf 2011 €7,50 bedragen. Leden die niet via automatische incasso aangemeld zijn kunnen hun contributie overmaken op rekening.nr 1390.01.344 tnv Plaatselijk Belang Ossenzijl. Uiteraard is er voorafgaand aan de vergadering ook de mogelijkheid om contant uw contributie voor het lidmaatschap te voldoen.

Voor het onderwerp “Koppengeld” willen wij verenigingen, stichtingen en/of andere groeperingen uit Ossenzijl vragen om hun verzoek voor een financiële bijdrage kenbaar te maken. U kunt uw aanvraag tot een uur voor aanvang van de vergadering inbrengen zodat we het beschikbare koppengeld via de leden toe kunnen wijzen tot zover het financiële raakvlak rijkt. Inclusief reserves kan de kern Ossenzijl in 2012 beschikken over ongeveer €1400,- aan koppengeld.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op 29 November!

Bestuur Plaatselijk Belang Ossenzijl


Aan alle inwoners van Ossenzijl,

Uitkomsten Enquête Toekomst Dorpshuis !

De Werkgroep Toekomst Dorpshuis heeft u in juni gevraagd om mee te doen aan de Enquête Toekomst Dorpshuis !

Velen van u hebben de huis-aan-huis bezorgde formulieren ingevuld en ingeleverd, waarvoor onze hartelijke dank !

De uitkomsten van de enquête zijn nu bekend !

In deze brief staat eerst welke conclusies de Werkgroep Toekomst Dorpshuis trekt uit de antwoorden die u gegeven hebt. In de tweede plaats staan in deze brief de belangrijkste resultaten van de enquête.

De uitkomsten van de enquête worden besproken tijdens Najaarsvergadering van Plaatselijk Belang Ossenzijl, eind november.

De resultaten worden dan toegelicht en we horen dan graag van u of u het eens bent met de conclusies.


U kunt uw reacties op de uitkomsten van de enquête natuurlijk ook mondeling doorgeven aan de leden van de werkgroep of schriftelijk aan Henk Mulder, Oudeweg 97, 8376 HS, e-mail: lkeur@hetnet.nl.

Heeft u belangstelling voor alle resultaten van de enquête ? Laat het ons weten dan sturen we die graag toe.

Met vriendelijke groet, Werkgroep Toekomst Dorpshuis,
Froucke van der Hoop, G.B. Kooystraat 16
Greetje Veenstra, Oudeweg 109
Marcel Veenstra, Burg. V.d. Veenweg 22
Wilten Raap, Kuitenpad 16
Henk Mulder, Oudeweg 97.


1. Conclusies van werkgroep Toekomst Dorpshuis uit de resultaten van de enquête.

De werkgroep Toekomst Dorpshuis trekt uit de resultaten van de enquête de volgende conclusies:

 1. De werkgroep Toekomst Dorpshuis gaat zich inzetten om het dorpshuis te vernieuwen door het te verbouwen of nieuwbouw te plegen op de bestaande plek. De werkgroep doet dit in overleg met alle betrokkenen, in de eerste plaats de gemeente Steenwijkerland.

  Daardoor moet het dorpshuis van buiten aantrekkelijk en van binnen gezellig worden, met een leuke bar, een moderne keuken, een inloopmogelijkheid voor inwoners, goed sanitair, een grote zaal die voor gym en toneel voldoet aan de huidige eisen, goede ruimtes voor activiteiten, vergaderingen, ruimte voor een peuterspeelzaal en kinderopvang, kleine ruimtes die per dagdeel kunnen worden gehuurd door een fysiotherapeut, een kapper etc. en ruimte voor exposities van plaatselijke bedrijven en kunstenaars.

 2. De werkgroep Toekomst Dorpshuis gaat onderzoeken of de vernieuwing van het dorpshuis gecombineerd kan worden met de verplaatsing van de basisschool Eben Haezer naar de locatie van het dorpshuis. De eerste stap daarbij is een gesprek met het bestuur van de basisschool.

  Een groot aantal invullers van de enquête heeft zich uitgesproken voor een dergelijke combinatie, Zo’n combinatie kan de financiële haalbaarheid van de vernieuwing van het dorpshuis vergroten.

 3. De werkgroep Toekomst Dorpshuis gaat in gesprek met de ruim 40 inwoners die zich eventueel willen inzetten als vrijwilliger voor het dorpshuis. Dit met als doel om het aantal activiteiten in het dorpshuis te vergroten. Door de invullers van de enquête zijn daarvoor heel veel ideeën aangedragen.


2. Resultaten Enquête Toekomst Dorpshuis De Slinger.

 1. Het aantal ingevulde enquêtes. Er zijn in totaal ca. 600 enquêteformulieren bezorgd op ca. 300 adressen. Er zijn in totaal 199 ingevulde formulieren teruggestuurd, ofwel 33%. Dat is minder dan het aantal ingevulde enquêtes bij de Dorpsvisie in 2008. Toen is 80% van de uitgezette enquêtes ingevuld.
 2. Alle leeftijdsgroepen hebben meegedaan.

  Van alle ingevulde enquêtes is 14% ingevuld door inwoners t/m 24 jaar. Van alle inwoners van Ossenzijl is ca. 30% t/m 24 jaar, maar de jongste inwoners kunnen natuurlijk nog geen enquête invullen.
  Van alle ingevulde enquêtes is 67% ingevuld door inwoners van 25 t/m 64 jaar. Van alle inwoners van Ossenzijl is ca. 55% 25 t/m 64 jaar.
  Van alle ingevulde enquêtes is 19% ingevuld door inwoners van 65 jaar en ouder. Van alle inwoners van Ossenzijl is ca. 15% 65 jaar en ouder.

 3. Hoe vaak komt men in het dorpshuis ?
  Het overgrote deel van de invullers (75%) geeft aan dat ze in het dorpshuis komen. De meesten (61%) komt er 1 of enkele keren per jaar; 14% komt er elke maand of vaker.

 4. Waarom komt men in het dorpshuis ?
  De meeste invullers (58%) geven aan dat ze in het dorpshuis komen voor eenmalige activiteiten, zoals toneeluitvoering, sinterklaasviering stemmen etc. Daarnaast is er een grote groep (33% van de invullers) die er komt voor vergaderingen en/of voor de AED-cursus. Van de invullers komt 13% er vooral, omdat ze lid zijn van een vereniging of club die er activiteiten heeft.

 5. Wat vindt men van het bestaande dorpshuis ?
  De meeste invullers zijn het eens met de volgende uitspraken:
  • Het dorpshuis ziet er van buiten onaantrekkelijk uit: 76 % is het daarmee eens.
  • Het dorpshuis is van binnen ongezellig: 80 %
  • Het sanitair voldoet niet aan de huidige eisen: 66 %
  • De grote zaal (gym en toneel) is verouderd: 76 %

  De meeste invullers zijn het niet eens met de volgende uitspraken:
  • Het dorpshuis staat op de verkeerde plek: 53 % is het niet eens met die uitspraak. Van alle invullers is 24 % het wel eens met die uitspraak.
  • In het dorpshuis zijn voldoende leuke activiteiten: 51 % is het niet eens met die uitspraak. Van alle invullers is 12 % het wel eens met die uitspraak.

 6. Welk rapportcijfers geeft men voor het dorpshuis en voor de activiteiten ?
  De invullers geven voor het dorpshuis (het gebouw) gemiddeld een 5 (afgerond). Voor de activiteiten geven ze gemiddeld een 6 (afgerond)

 7. Welke kenmerken moet het dorpshuis in de toekomst hebben ? De meeste invullers zijn het eens met de volgende uitspraken:
  • Het toekomstige dorpshuis moet er in ieder geval aantrekkelijk uitzien, met een leuke bar, goede ruimtes voor activiteiten en vergaderingen, een grote zaal die geschikt is voor gym en toneel, een moderne keuken en goede sanitaire voorzieningen en douches: 81 % is het daarmee eens.
  • Het toekomstige dorpshuis moet een echte ontmoetingsplek zijn voor de inwoners van het dorp. Er zijn daar niet alleen activiteiten, maar je moet er ook zo even kunnen binnenlopen: 56 % is het daarmee eens
  • In het toekomstige dorpshuis moeten kleine ruimtes zijn die per dagdeel kunnen worden gehuurd door een fysiotherapeut, een kapper etc.: 81% is het daarmee eens.
  • In het toekomstig dorpshuis moet een peuterspeelzaal en kinderopvang zitten: 69 % is het daarmee eens.
  • In het toekomstig dorpshuis moet ruimte zijn voor exposities van plaatselijke kunstenaars en bedrijven: 59 % is het daarmee eens.
  • -In het dorpshuis moeten in de toekomst meer activiteiten worden georganiseerd voor kinderen (t/m 16 jaar): 74 % is het daarmee eens.
  • In het dorpshuis moeten in de toekomst meer activiteiten worden georganiseerd voor jongeren (17 t/m 24 jaar): 66 % is het daarmee eens.
  • In het dorpshuis moeten in de toekomst meer activiteiten worden georganiseerd voor volwassenen (25 t/m 64 jaar): 63 % is het daarmee eens.
  • In het dorpshuis moeten in de toekomst meer activiteiten worden georganiseerd voor ouderen (65 jaar en ouder): 65 % is het daarmee eens.

  De meeste invullers zijn het niet eens met de volgende uitspraken:
  • Ossenzijl heeft in de toekomst helemaal geen dorpshuis nodig: 88 % is het daar niet mee eens.
  • Het dorpshuis is goed zoals het nu is, er hoeft niets aan te veranderen: 88 % is het daar niet mee eens.
  • In het toekomstige dorpshuis moeten (net als nu) alleen activiteiten plaatsvinden. Een inloopmogelijkheid is niet nodig: 56 % is het daar niet mee eens.

  Over de volgende uitspraken zijn de invullers min of meer sterk verdeeld:
    Wel mee eens Niet mee eens Geen mening/ niet ingevuld
  In het toekomstige dorpshuis moet voor inwoners en toeristen een kleine winkel zitten, met dagelijkse boodschappen, streekproducten, een postagentschap en een pinautomaat.   41% 45% 14%
         
  Het toekomstige dorpshuis moet op een meer centrale plek in het dorp staan. 23% 49% 28%
         
  Het toekomstige dorpshuis met gymzaal, de basisschool Eben Haezer en de buitenschoolse opvang moeten op 1 plek worden gecombineerd. 41% 25% 34%

 8. Zou u in de toekomst eventueel bereid zijn om u in te zetten als vrijwilliger voor het dorpshuis.

 9. In totaal 41 inwoners hebben op deze vraag geantwoord met “ja, misschien wel” en hun naam en adresgegevens opgegeven.

<< terug

Afbeelding