Het nieuws
"Proef Ossenzijl"

Bermverbetering Steenwijkerland

Steenwijk, 6 april 201

Bermverbetering in Steenwijkerland

Het college van B&W heeft ingestemd met het verbeteren van de bermen in Steenwijkerland. Op diverse locaties worden in gemeentelijke bermen verschillende soorten bermverhardings¬materialen aangebracht. Het doel is met deze verschillende varianten ervaring op te doen. De bermverbetering start na de zomervakantie van dit jaar.

Uit een inventarisatie voor het onlangs opgestelde Verkeersplan Steenwijkerland blijkt dat inwo¬ners de kwaliteit van bermen als knelpunt ervaren. Veel wegen buiten de bebouwde bom hebben een breedte van 3 tot 3,5 meter. Door dit smalle wegprofiel en het steeds zwaarder en breder wor¬dende landbouwverkeer, treedt langs deze wegen regelmatig bermschade op. Dit gaat ten koste van de verkeersveiligheid.

Voor het verbeteren van de bermen zijn verschillende maatregelen denkbaar. Zo kunnen de ber¬men worden voorzien van een groenblijvende (semi-)verharding, maar er kan ook gekozen wor¬den voor uitwijkstroken. Om te kijken welke oplossing het meest effect heeft, wil het college de diverse varianten uitvoeren. Het doel daarvan is te kijken hoe deze materialen zich houden onder het gebruik door uitwijkend (landbouw-)verkeer. De maatregelen die genomen worden, worden besproken met de desbetreffende verenigingen van plaatselijk belang.

De kosten van de bermverbetering bedragen € 200.000,-. Dit bedrag is in de programmabegroting 2010-2013 opgenomen.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dagmar Burgers van de afdeling burger en bestuur, telefoon (0521) 53 8603 of via email dagmar.burgers@steenwijkerland.nl

<< terug

Afbeelding